English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Monografie / Politechnika Śląska

Publication structure:
 • Monografie / Politechnika Śląska
  • 19. Karbownik, Andrzej ; Bijańska, Jolanta : Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1990-1999 (2000)
  • 111. Dohn, Katarzyna : Studium oceny procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym (2006)
  • 135. Rogoziński, Roman : Planarne struktury światłowodowe wytwarzane metodą wymiany jonowej w szkłach (2007)
  • 136. Brzóska, Jan : Modele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych (2007)
  • 143. Skarka, Wojciech : Metodologia procesu projektowo-konstrukcyjnego opartego na wiedzy (2007)
  • 144. Housing and environmental conditions in post-communist countries. Praca zbiorowa pod red. Beaty Komar, Beaty Kucharczyk-Brus (2007)
  • 145. Żelechower, Michał : Wprowadzenie do mikroanalizy rentgenowskiej (2007)
  • 156. Witos, Franciszek : Badania wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej i metodą elektryczną (2008)
  • 159. Wybrane elementy zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa pod red. Józefa Bendkowskiego (2008)
  • 169. Kulesz, Barbara : Transformatory prostownikowe podstacji trakcyjnych (2009)
  • 183. Klemczak, Barbara : Modelowanie efektów termiczno-wilgotnościowych i mechanicznych w betonowych konstrukcjach masywnych (2008)
  • 186. Stangel, Michał : Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym : technologie informacyjne i komunikacyjne w procesach rewitalizacji (2009)
  • 196. Kasperska, Elżbieta : Metodologia budowy i wykorzystania modeli ewolucyjnych w aspekcie uczenia się (w) organizacji społeczno-gospodarczej (2009)
  • 197. Taczewski, Tomasz : Architektura szkoły wyższej (2009)
  • 208. Wolniak, Radosław ; Skotnicka-Zasadzień, Bożena : Wykorzystanie metody Servqual do badania jakości usług w administracji samorządowej (2009)
  • 210. Nawrat, Aleksander : Modelowanie i sterowanie bezzałogowych obiektów latających (2009)
  • 211. Stachura, Ewa : Determinanty zmian w architekturze mieszkaniowej okresu transformacji w Polsce (2009)
  • 215. Rybarkiewicz, Jacek : Architektura pola kreacji teatralnej (2009)
  • 224. Kampik, Marian : Cyfrowe źródła wzorcowego napięcia przemiennego o małej częstotliwości (2009)
  • 231. Konopacki, Jacek : Projektowanie filtrów cyfrowych o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (2009)
  • 234. Cieśla, Marek : Trwałość nadstopu niklu ŻS6U z aluminidkową warstwą ochronną w warunkach obciążeń cieplnych i mechanicznych (2009)
  • 236. Filipowicz, Krzysztof : Doświadczalna i teoretyczna identyfikacja cech dynamicznych nowej konstrukcji sprzęgła podatnego w zastosowaniu do układu napędowego maszyn górniczych (2009)
  • 237. Hulimka, Jacek : Strefa podporowa żelbetowego stropu płaskiego o podwyższonej nośności na przebicie (2009)
  • 238. Rymarski, Zbigniew : Jednofazowe i trójfazowe inwertery napięcia stosowane w systemach UPS (2010)
  • 240. Grajcar, Adam : Struktura stali C-Mn-Si-Al kształtowana z udziałem przemiany martenzytycznej indukowanej odkształceniem plastycznym (2009)
  • 245. Wodarski, Krzysztof : Zarządzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego (2010)
  • 246. Kaula, Roman : Zastosowanie analizy wrażliwości w zagadnieniach sterowania nadrzędnego procesów przeróbki węgla (2010)
  • 247. Krok, Roman : Sieci cieplne w modelowaniu pola temperatury w maszynach elektrycznych prądu przemiennego (2010)
  • 251. Jastrzębska, Małgorzata : Badania zachowania się gruntów spoistych poddanych obciążeniom cyklicznym w zakresie małych odkształceń (2010)
  • 253. Oczkowicz, Tomasz : Kształtowanie własności wyrobów profilowych w niekonwencjonalnych procesach walcowania i ciągnienia (2010)
  • 263. Fujarewicz, Krzysztof : Zastosowanie wybranych metod sieci neuronowych w sterowaniu i bioinformatyce (2010)
  • 264. Rakowski, Andrzej Z. : Metoda radiowęglowa w pomiarach udziału CO₂ emitowanego do atmosfery ze spalania paliw kopalnych (2010)
  • 266. Adamiec, Janusz : Spawalność odlewniczych stopów magnezu (2010)
  • 268. Kordel, Piotr : Zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi (2010)
  • 270. Żmudka, Zbigniew : Energetyczne i ekologiczne aspekty doskonalenia procesu wymiany ładunku w silniku spalinowym (2010)
  • 272. Żmudzińska-Nowak, Magdalena : Miejsce : tożsamość i zmiana (2010)
  • 274. Nawrat, Ginter : Elektrochemiczne metody inżynierii powierzchni (2010)
  • 275. Straszecka, Ewa : Measures of uncertainty and imprecision in medical diagnosis support (2010)
  • 275. Szczepankiewicz, Wojciech : Badania nad wybranymi drogami syntezy układu chinazoliny (2010)
  • 276. Izydorczyk, Jacek : Analiza niejednorodnej linii transmisyjnej w środowisku SPICE (2010)
  • 277. Wójcik, Janusz : Modelowanie krystalizacji fluidalnej (2010)
  • 281. Ligarski, Mariusz J. : Podejście systemowe do zarządzania jakością w organizacji (2010)
  • 294. Trawiński, Tomasz : Modelowanie układów napędowych systemów pozycjonowania głowic pamięci masowych (2010)
  • 304. Marcisz, Marek : Szacowanie gęstości opróbowania pokładów węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (2010)
  • 305. Bielak, Maria : Optymalne środowisko życia i zamieszkania w ośrodkach pobytu stałego dla osób starszych (2011)
  • 306. Pielot, Joachim : Wielokryterialna optymalizacja produkcji układów technologicznych grup wzbogacalników grawitacyjnych (2011)
  • 307. Labus, Małgorzata : Parametry przestrzeni porowej jako determinanty podatności na wietrzenie surowców skalnych dolnośląskich piaskowców ciosowych (2011)
  • 309. Myalski, Jerzy : Kształtowanie właściwości tribologicznych kompozytów zawierających węgiel szklisty (2011)
  • 310. Słota, Damian : Rozwiązywanie odwrotnych zagadnień krzepnięcia z wykorzystaniem algorytmów genetycznych (2011)
  • 314. Hanuszkiewicz-Drapała, Małgorzata : Analiza termodynamiczna układu ogrzewania budynku z pompą grzejną sprężarkową parową i rurowym gruntowym wymiennikiem ciepła (2011)
  • 315. Korab, Roman : Optymalizacja operatorstwa przesyłowego w krajowym systemie elektroenergetycznym (2011)
  • 316. Przygrodzki, Maksymilian : Modelowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej współpracujacej ze źródłami rozproszonymi (2011)
  • 319. Śmieja, Jarosław : Dynamics, feedback loops and control in biology - from physiological to individual cell models (2011)
  • 321. Piasecka-Belkhayat, Alicja : Przedziałowa metoda elementów brzegowych w nieprecezyjnych zadaniach nieustalonej dyfuzji ciepła (2011)
  • 326. Sokoła-Szewioła, Violetta : Badanie i modelowanie czasowych zmian przemieszczeń pionowych terenu górniczego w okresie wystąpienia wstrząsu indukowanego eksploatacją ścianową (2011)
  • 331. Mendakiewicz, Jerzy : Identyfikacja parametrów krzepnięcia stopów odlewniczych na przykładzie żeliwa szarego (2011)
  • 333. Bukowski, Roman J. : Zastosowanie zespolonej optyki geometrycznej w akustooptyce i fototermice (2011)
  • 334. Dębowski, Krzysztof : Zastosowanie zbiorów rozmytych w opisie i optymalizacji właściwości energetycznych obwodów elektrycznych jako rozwinięcie i uogólnienie metod klasycznych (2011)
  • 335. Nowak, Grzegorz : Optymalizacja kanałów wewnętrznego chłodzenia łopatek turbiny gazowej (2011)
  • 336. Roskosz, Stanisław : Kompleksowa ocena porowatości odlewów precyzyjnych z żarowytrzymałych nadstopów niklu (2011)
  • 340. Biskup, Tomasz : Wybrane zagadnienia cyfrowej realizacji algorytmów modulacji szerokości impulsów w układach przekształtnikowych (2011)
  • 344. Stanienda, Katarzyna : Przejawy dolomityzacji w wapieniach triasowych złoża "Tarnów Opolski" (2011)
  • 345. Pancewicz, Alina : Środowisko przyrodnicze w odnowie krajobrazu poprzemysłowego (2011)
  • 346. Kotas, Marian : Nieliniowa filtracja projekcyjna sygnałów elektrokardiograficznych (2011)
  • 347. Timofiejczuk, Anna : Metodyka wnioskowania z uwzględnieniem kontekstu w diagnostyce maszyn (2011)
  • 350. Choiński, Dariusz : Wybrane zagadnienia sterowania w biotechnologii środowiskowej (2011)
  • 351. Gajdzik, Bożena : Przedsiębiorstwo hutnicze po restrukturyzacji : dynamika zmian w krajowym sektorze hutniczym w latach 1992-2010 (2012)
  • 355. Pikoń, Krzysztof : Model wielokryterialnej analizy środowiskowej złożonych układów technologicznych (2011)
  • 358. Saternus, Mariola : Rafinacja aluminium i jego stopów przez przedmuchiwanie argonem (2011)
  • 360. Bijańska, Jolanta : Analiza kształtowania się rentowności produkcji w kopalniach węgla kamiennego w latach 1995-2009 (2011)
  • 361. Bijańska, Jolanta : Prognozowanie kształtowania się rentowności produkcji w kopalniach węgla kamiennego w latach 2010-2020 (2011)
  • 363. Michczyński, Adam : Tworzenie chronologii bezwzględnych na podstawie datowania metodą radiowęglową (2011)
  • 366. Chrzanowski, Wojciech : Engineering surface properties of nickel-titanium alloy for improved osteointegration (2012)
  • 369. Pawlicki, Jacek : Wpływ historii odkształcenia na naprężenie uplastyczniające w procesach odkształcania plastycznego na zimno (2012)
  • 371. Gaska, Krzysztof : Modelowanie zintegrowanych systemów gospodarki odpadami z wykorzystaniem metodologii zorientowanej obiektowo (2012)
  • 372. Otte, Joachim : Badania wysoko sprawnych wentylatorów promieniowych (2012)
  • 373. Burlikowski, Wojciech : Zastosowanie formalizmu Hamiltona w opisie przetwornika elektromechanicznego na przykładzie silnika reluktancyjnego (2012)
  • 377. Brodny, Jarosław : Identyfikacja parametrów pracy złącza ciernego stosowanego w górniczej obudowie podatnej wyrobisk korytarzowych (2012)
  • 378. Szwajca, Danuta : Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej (2012)
  • 380. Fross, Klaudiusz : Badania jakościowe w projektowaniu architektonicznym na wybranych przykładach (2012)
  • 381. Tymkiewicz, Joanna : Funkcje ścian zewnętrznych w aspektach badań jakościowych : wpływ rozwiązań architektonicznych elewacji na kształtowanie jakości budynku (2012)
  • 382. Luksa, Krzysztof : Przydatność sygnałów emitowanych przez elektryczny łuk spawalniczy do diagnozowania procesu spawania MAG (2012)
  • 391. Wacławiak, Krzysztof : Obliczenia numeryczne procesu tworzenia osadów na rurach przegrzewaczy kotłowych (2012)
  • 394. Kramarz, Marzena : Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji z odroczoną produkcją : dystrybucja wyrobów hutniczych (2012)
  • 395. Grzechca, Damian : Hybrydowe metody testowania i diagnostyki analogowych układów elektronicznych (2012)
  • 396. Pułka, Andrzej : Techniki heurystyczne w modelowaniu i weryfikacji systemów elektronicznych (2012)
  • 397. Rostański, Krzysztof M. : Natura modelowana : elementy naturalistyczne w kompozycji urbanistycznej (2012)
  • 399. Cebula, Jan : Wybrane metody oczyszczania biogazu rolniczego i wysypiskowego (2012)
  • 400. Opania, Szymon : Tożsamość a wizerunek obszarów poprzemysłowych : przykład aglomeracji górnośląskiej (2012)
  • 402. Bendkowski, Jacek : Interaktywno-sieciowy model kształtowania wspólnot działań w kreowaniu i dyfuzji wiedzy w organizacjach (2012)
  • 405. Duda, Sławomir : Modelowanie i symulacja numeryczna zjawisk dynamicznych w elektrycznych pojazdach szynowych (2012)
  • 406. Cheluszka, Piotr : Metrologia organów roboczych górniczych maszyn urabiających (2012)
  • 409. Orlińska, Beata : Utlenianie węglowodorów izopropyloaromatycznych wobec N-hydroksyftalimidu (2012)
  • 410. Gil, Stanisław : Kinetyka tworzenia się tlenków azotu podczas ciśnieniowego spalania węgla (2012)
  • 411. Kocot, Henryk : Analiza i synteza rozwoju systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem kosztów krańcowych (2012)
  • 413. Jakubik, Wiesław : Zastosowanie akustycznych fal powierzchniowych w czujnikach gazowych (2012)
  • 420. Gałuszka, Adam : Wybrane aspekty planowania zadań w hybrydowych modelach sztucznej inteligencji (2012)
  • 421. Dziczkowski, Leszek : Metodologia konduktometrii wiroprądowej (2013)
  • 422. Panic, Bogdan : Modelowanie zjawisk zachodzących przy dwufazowym - gaz+pył - przepływie przez ruchome złoża kawałkowe (2013)
  • 425. Dudziak, Mariusz : Separacja mikrozanieczyszczeń estrogenicznych wysokociśnieniowymi technikami membranowymi (2013)
  • 428. Wyleżoł, Marek : Metodyka modelowania na potrzeby inżynierii rekonstrukcyjnej (2013)
  • 429. Kasprzak, Marcin : Falowniki rezonansowe klasy D i DE o częstotliwościach pracy do 13,56 MHz (2013)
  • 430. Kuc, Dariusz : Modelowanie zmian mikrostruktury i właściwości odkształcanych na gorąco stopów metali z zastosowaniem metody automatów komórkowych (2013)
  • 433. Beluch, Witold : Metody inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji parametrów włóknistych kompozytów warstwowych (2013)
  • 434. Gajdzik, Bożena : Restrukturyzacja przedsiębiorstw hutniczych w zestawieniach statystycznych i badaniach empirycznych (2013)
  • 435. Piątkowski, Jarosław : Zjawiska fizykochemiczne kształtujące strukturę i właściwości mechaniczne oraz stabilność technologiczną nadeutektycznych stopów Al-Si-Me poddanych przegrzaniu (2013)
  • 436. Wesołowski, Marek : Zastosowanie liniowego ośrodka transwersalnie izotropowego do modelowania deformacji terenu górniczego (2013)
  • 437. Ścigała, Roman : Wpływ tektoniki złoża na rozkład deformacji terenu górniczego (2013)
  • 439. Król, Danuta Joanna : Biomasa i paliwa formowane z odpadów w niskoemisyjnych technologiach spalania (2013)
  • 440. Mendala, Bogusław : Kształtowanie struktury i właściwości powłok ochronnych na stalowych łopatkach sprężarek silników lotniczych (2013)
  • 441. Salamak, Marek : Obiekty mostowe na terenach z deformującym się podłożem w świetle kinematyki brył (2013)
  • 442. Knop, Lilla : Zarządzanie klastrem : koncepcje, strategie, modele (2013)
  • 444. Mikołajec, Jarosław : Spór o determinizm geograficzny (2013)
  • 447. Kempa, Wojciech M. : Queueing models with limited access to server (2013)
  • 450. Gąsiorek, Damian : Badania modelowe i doświadczalne procesów dynamicznych cięcia gilotynowego pakietu blach poligraficznych (2013)
  • 451. Grabowik, Cezary : Metodyka integracji funkcji technicznego przygotowania produkcji (2013)
  • 452. Drobiec, Łukasz : Przeciwdziałanie zarysowaniu ściskanych murów zbrojeniem spoin wspornych (2013)
  • 453. Gromysz, Krzysztof : Badania żelbetowych płyt warstwowych obciążonych doraźnie, cyklicznie i kinematycznie (2013)
  • 455. Śliwka, Janusz : Identyfikacja sztywności statycznej obrabiarek ciężkich w warunkach przemysłowych (2013)
  • 460. Zamorowski, Jan : Przestrzenne konstrukcje prętowe z geometrycznymi imperfekcjami i podatnymi węzłami (2013)
  • 462. Rabiej, Jan : Architektura - sztuka transfiguracji (2013)
  • 464. Kalinowski, Krzysztof : Harmonogramowanie dyskretnych procesów produkcyjnych (2013)
  • 468. Kleta, Henryk : Zasady oceny bezpieczeństwa szybów i ich odporność na oddziaływania górnicze (2013)
  • 469. Nowacki, Krzysztof : Współczesne możliwości obróbki akustycznej ciekłej stali (2013)
  • 470. Jaśniok, Mariusz : Modelowanie układu stal-beton w pomiarach szybkości korozji zbrojenia metodą spektroskopii impedancyjnej (2013)
  • 471. Stanienda, Katarzyna : Diageneza triasowych wapieni Śląska Opolskiego w aspekcie obecności kalcytu magnezowego (2013)
  • 472. Roj, Jerzy : Neuronowe odtwarzanie sygnałów pomiarowych (2013)
  • 474. Górka, Jacek : Własności i struktura złączy spawanych stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności (2013)
  • 475. Rzydzik, Sebastian : Rozproszony system komputerowego wspomagania procesu projektowo-konstrukcyjnego (2013)
  • 476. Kalina, Jacek : Analiza i optymalizacja układów technologicznych energetyki rozproszonej zintegrowanych z termicznym zgazowaniem biomasy (2013)
  • 478. Stangel, Michał : Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju (2013)
  • 479. Cichy, Adam : Analiza właściwości układów quasi-zrównoważonych z detekcją fazową przeznaczonych do pomiaru składowych immitancji (2013)
  • 480. Dymarek, Andrzej : Aktywna i pasywna redukcja drgań układów mechanicznych metodami syntezy (2013)
  • 484. Kokot, Grzegorz : Wyznaczanie własności mechanicznych tkanek kostnych z zastosowaniem cyfrowej korelacji obrazu, nanoindentacji oraz symulacji numerycznych (2013)
  • 485. Ćwikła, Grzegorz : System akwizycji informacji produkcyjnych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem (2013)
  • 488. Waczyński, Krzysztof : Cienkie warstwy dwutlenku cyny w aspekcie zastosowań w mikroelektronice (2013)
  • 490. Krenczyk, Damian : Integracja systemów planowania produkcji z dyskretnymi systemami symulacyjnymi (2013)
  • 491. Wysogląd, Bogdan : Metoda diagnozowania łożysk tocznych z zastosowaniem ocen chwilowych zmian struktury częstotliwościowej sygnału drgań (2013)
  • 493. Wyczółkowski, Ryszard : Metodyka detekcji i lokalizacji uszkodzeń sieci wodociągowych z wykorzystaniem modeli przybliżonych (2013)
  • 494. Gazda, Wiesław : Analiza hybrydowego systemu chłodniczego do owiewowo-kriogenicznego chłodzenia (2013)
  • 495. Kafka, Krzysztof : Modele współdziałania uczestników planowania przestrzennego (2013)
  • 497. Długosz, Adam : Optymalizacja wielokryterialna w problemach pól sprzężonych (2013)
  • 503. Komorek, Joanna : Zmiany struktury wewnętrznej witrynitu i liptynitu poddanych odziaływaniu temperatury w zakresie 400-1200°C (2013)
  • 510. Bradecki, Tomasz ; Twardoch, Agata : Współczesne kierunki kształtowania zabudowy mieszkaniowej (2013)
  • 514. Komar, Beata : Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad rozwoju zrównoważonego na wybranych przykładach (2014)
  • 522. Labus, Agnieszka : Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej (2014)
  • 524. Jakość współczesnych uniwersytetów w opiniach użytkowników i w studenckich koncepcjach projektowych : studium przypadku. Praca zbiorowa pod red. Doroty Winnickiej-Jasłowskiej (2014)
  • 527. Tożsamość Europejczyków. Pod red. Ewy Borkowskiej, Beaty Wojewody (2014)
  • 528. Majerska-Pałubicka, Beata : Zintegrowane projektowanie architektoniczne w kontekście zrównoważonego rozwoju : doskonalenie procesu (2014)
  • 532. Brzóska, Jan : Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe (2014)
  • 544. Przestrzenie komunikacji : technika, język, kultura. Pod red. Ewy Borkowskiej, Agaty Pogorzelskiej-Kliks, Beaty Wojewody (2015)
  • 576. Krupiński, Mariusz : Nadeutektyczne stopy Zn-Al-Cu modyfikowane La, Ce, Sr oraz Ti-B (2015)
  • 586. Region - miasto - wieś. Mieszkać w mieście. T. 1, Sprawy mieszkaniowe. Praca zbiorowa pod red. Agaty Twardoch (2015)
  • 587. Region - miasto - wieś. Mieszkać w mieście. T. 2, Wyzwania współczesności. Praca zbiorowa pod red. Tomasza Bradeckiego (2015)
  • 623. Odlanicka-Poczobutt, Monika : Modele procesów logistycznych w sądownictwie powszechnym (2016)
  • 642. Gil, Adam [et al.] : Architecture and urban planning for contemporary industry (2016)
  • 728. Białoń, Tadeusz [et al.] : Zastosowanie obserwatorów o nieproporcjonalnych sprzężeniach zwrotnych do odtwarzania zmiennych stanu silników indukcyjnych (2018)
  • 730. Gerlic, Krzysztof : Zadaszenia membranowe w Polsce - swoboda kształtowania (2018)
  • 736. Opania, Szymon ; Szaton, Karolina : Krajobraz kontrastów : koncepcja obszaru funkcjonalnego Krajobrazowego Parku Linearnego Doliny Przemszy i Brynicy (2019)
  • 794. Bujniewicz, Zbyszko : Contemporary aquatic architecture. Part 1, Study and investigations (2019)