Object structure

Title:

Badania nad syntezą kopolimerów szczepionych zawierających segmenty polieterowe i ich wykorzystaniem jako nośniki substancji biologicznie aktywnych ; Studies on the synthesis of graft copolymers containing polyether segments and their application as carriers of active compounds

Creator:

Maksym, Paulina

Keywords:

kopolimery szczepione ; nośniki polimerowe ; polimery ; segmenty polieterowe ; substancje biologicznie czynne ; synteza polimerów ; fizykochemia polimerów ; technologia polimerów ; polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP) ; metoda ATRP ; struktury micelarne ; kontrolowana polimeryzacja rodnikowa ; metakrylan glikolu polietylenowego (PEGMA) ; metakrylan glikolu polipropylenowego (PPGMA)

place:

Gliwice

Date:

2016

Contributor:

Neugebauer, Dorota. Promotor ; Adamus, Grażyna. Recenzent ; Trochimczuk, Andrzej W. Recenzent

Comment:

obrona: 2016-10-19

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC

Language:

pol

Relation:

Wydział Chemiczny. Politechnika Śląska ; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny z komputerów w domenie Politechniki Śląskiej

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system