Object structure

Title:

Comparative analysis of the surface properties of tin dioxide SnO2 one-dimensional and two-dimensional nanostructures ; Analiza porównawcza właściwości powierzchniowych jednowymiarowych i dwuwymiarowych nanostruktur dwutlenku cyny SnO2

Creator:

Sitarz, Michał

Keywords:

dwutlenek cyny ; nanodruty PVD ; przewodnictwo elektryczne ; właściwości chemiczne ; elektronika ; nanostruktury ; właściwości powierzchni ; warstwy powierzchniowe ; nanowarstwy L-CVD SnO2 ; skaningowa mikroskopia elektronowa ; rentgenowska spektroskopia fotoelektronowa (XPS) ; spektroskopia desorpcji termicznej

place:

Gliwice

Date:

2014

Contributor:

Szuber, Jacek. Promotor ; Kwoka, Monika. Promotor ; Paszkiewicz, Regina. Recenzent ; Zakrzewska, Katarzyna. Recenzent

Comment:

obrona: 2015-07-13 ; streszczenie pracy

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Language:

pol

Relation:

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018