Dla Autorów

Działając na podstawie Zarządzenia nr 44/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dn. 25 maja 2010 r. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej gromadzi i umożliwia wyszukiwanie informacji dotyczących:

 - rozpraw doktorskich,

 - książek, podręczników, skryptów,

 - monografii w tym rozpraw habilitacyjnych,

 - czasopism i innych publikacji wydanych na Politechnice Śląskiej.

Autor rozprawy doktorskiej, obowiązany jest do przekazania przed jej obroną, do Biblioteki Głównej (ul. Kaszubska 23, III piętro, pok. 304) jednego egzemplarza rozprawy w wersji drukowanej i jednego egzemplarza w wersji elektronicznej (zgodnej z wersją drukowaną) wraz z wypełnionymi drukami:

opis bibliograficzny (zał. nr 1)

oświadczenie autora rozprawy doktorskiej (zał. nr 3)

umowa licencyjna (zał. nr 4)

stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia.

 

Jeśli autor zamierza udostępnić jedynie streszczenie rozprawy doktorskiej, jest zobowiązany do dostarczenia również tego streszczenia.

W przypadku prac doktorskich zawierających szczególnie cenne wyniki badań lub pomysły dopiero przewidywane do opatentowania należy składać obszerne streszczenie, będące autoreferatem pracy doktorskiej.

Autoreferat powinien liczyć 20 do 30 stron i zawierać: prezentacje autora, informacje o promotorze, charakterystykę jednostki, w której praca jest wykonana, obszerne streszczenie wg rozdziałów pracy i spis publikacji autora.

Egzemplarz rozprawy w wersji elektronicznej zgodnej z wersją drukowaną oraz ewentualne streszczenia lub autoreferaty powinny być przekazane na płycie CD/DVD w formacie PDF.

Pozycje te umieszcza się w Bibliotece Cyfrowej po uzyskaniu zgody i po uprzednim podpisaniu umowy licencyjnej.

 

W przypadku prac starszych należy uzupełnić brakującą wersję elektroniczną, opis bibliograficzny i umowę licencyjną.

 

Wszystkie inne wydawnictwa powstałe na Politechnice Śląskiej zamieszcza się na wniosek Kierownika Wydawnictwa Politechniki Śląskiej oraz za zgodą autora po uprzednim podpisaniu umowy licencyjnej zgodnie z Zarządzeniem nr 44/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej.

 

Wszelkich informacji związanych z publikowaniem dokumentów udziela: Dyrektor Biblioteki Politechniki Śląskiej, Administrator BC – tel. (32) 237 15 51.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji